QQ可以正常进入,微信报错

因为一次要加载比较多的资源   所以修改了 laya.physics3D的内存限制,内网测试没有问题    发布外网后   qq可以正常使用    微信使用直接报错    求解  https://h5ar-oss-res01.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/demo/siheyi/index.html 外网链接
3d.png weixin.png
已邀请:

Haru

赞同来自:

把内存分配还原就行了

该问题目前已经被锁定, 无法添加新回复

商务合作
商务合作