Laya.MathUtil.getRotation接口说明注释错误

 
        /*
         * 获取指定的两个点组成的线段的弧度值。
         * @param x0 点一的 X 轴坐标值。
         * @param y0 点一的 Y 轴坐标值。
         * @param x1 点二的 X 轴坐标值。
         * @param y1 点二的 Y 轴坐标值。
         * @return 弧度值。
         */
        static getRotation(x0:number,y0:number,x1:number,y1:number):number;接口说明的返回值是弧度值,而实际上返回的是角度值
微信截图_20191022162032.png
已邀请:

Laya_Aaron

赞同来自: 李铮

感谢反馈,下一版修复

要回复问题请先

商务合作
商务合作